info@renometel.cz
centrum péče o zákazníky: +420 482 343 324

Náhradní plnění

RENOMEtel s.r.o. je poskytovatelem Náhradního plnění.
Náhradní plnění upravuje zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
Ten ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4%. Náhradní plnění tak lze považovat za alternativu při řešení plnění zákonné povinnosti.

V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázky organizaci zaměstnávající více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením.

Náhradní plnění – stanovisko MPSV ze dne 13.1.2012

Zákonem č. 367/2011 Sb. byl s účinností od 1. 1. 2012 novelizován zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) mimo jiné i v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávaných osob se zdravotním postižením.

V § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti je zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nově stanoven limit pro poskytování výrobků nebo služeb anebo pro plnění zadaných zakázek pro účely plnění povinného podílu zaměstnávaných osob se zdravotním postižením. Limit je určen 36násobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.

Podle § 81 odst. 4 zákona o zaměstnanosti se jedná o průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a způsob jeho výpočtu je upraven v § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti. Vzhledem k dotazům z praxe je potřeba zdůraznit, že pro účely limitu uvedeného v § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti se při zjišťování průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, podle ustanovení § 15 citované vyhlášky nezapočítávají osoby s těžším zdravotním postižením třikrát.

Další častá otázka týkající se § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti se vztahuje k tomu, že uvedený limit se odvíjí od násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.

Nezaměstnával-li zaměstnavatel v předchozím kalendářním roce žádnou osobu se zdravotním postižením, nebo v případě, že v daném kalendářním roce nově vznikl, nemůže v tomto daném roce pro účely plnění povinného podílu zaměstnávaných osob se zdravotním postižením poskytovat výrobky nebo služby nebo plnit zadané zakázky. Nově vznikající zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním postižením budou Úřadem práce ČR podporováni stejně, jako tomu je doposud, např. prostřednictvím příspěvku na zřízení chráněných pracovních míst (§ 75 zákona o zaměstnanosti) nebo příspěvku na částečnou úhradu mzdových prostředků zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením (§ 78 zákona o zaměstnanosti).

PRŮMĚRNÁ MZDA ZA 1.-3. ČTVRTLETÍ 2018

Český statistický zveřejnil hodnotu průměrné mzdy za 1.-3. čtvrtletí, která je rozhodující pro výpočet limitů náhradního plnění. Její hodnota je 31 225 Kč a limity jsou následující:

Průměrná mzda za 1.-3. čtvrtletí 2018 31 225 Kč  
2,5násobek průměrné mzdy 78 063 Kč – odvod za nesplněný podíl zaměstnávání OZP za 1 zaměstnance
7násobek průměrné mzdy 218 575 Kč – nákup v režimu náhradního plnění za nesplněný podíl za 1 zaměstnance